ห้ามลงโทษมากกว่าหนึ่งครั้ง…สำหรับความผิดที่ได้กระทำเพียงครั้งเดียว

70

ติดต่อเรา