แจ้งโรงเรียนในสังกัดอำเภอคลองหาด

ด้วยเครือข่ายอำเภอคลองหาด กำหนดให้มีการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อรองรับในการเตรียมการเข้าแข่งขัน
กิจกรรมศิลปหัตถกรรม  ภาคกลางและภาคตะวันออก  จึงแจ้งมายังโรงเรียนในอำเภอคลองหาดที่มีความประสงค์
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการดังกล่าว ได้ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่  18  กรกฎาคม  2557
ทาง E-mail : [email protected]    หรือติดต่อ ผอ.พิทักษ์  ผลเสงี่ยมศักดิ์  Tel. 089-055-4443

ติดต่อ สพป.สก.1