การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ในการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้การรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ เป็นไปด้วยความโปร่งใส และส่งเสริมให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง ตามหลักธรรมาภิบาล

ติดต่อเรา