ปัจฉิมนิเทศ 61

นายกล่ำ หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 “ปัจฉิมนิเทศ 61″และมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีการเรียนดี ความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภมิใจในความสำเร็จของตน โดยมีคณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 29 มีนาคม 2562
ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อเรา