ประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านคุณธรรม และความโปร่งใส และการปรับปรุงอาคาร OSS CENTER เพื่อการบริการที่รวดเร็ว ประทับใจแก่ผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมกฤษณา ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา