การอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษา

แจ้งครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สมัครอบรมสะเต็มศึกษา หลักสูตรครูผู้สอนสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน โดยสมัครได้ที่ stemreg.ipst.ac.th ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ติดต่อเรา