ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2562

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะครู

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมทั้งมอบทุนปัจพื้นฐานยากจนพิเศษ

ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562

ติดต่อเรา