การกรอกแบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน และการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แจ้งโรงเรียนกรอกแบบประเมินสมรรณนะผู้เรียน และการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ตามลิงคืที่แนบ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 เมษายน 2562

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IU7jq3fGMZMcRZ0M5GKtlyTNXTBgBBm1OlrpaVMzY7U/edit#gid=0

ติดต่อเรา