รณรงค์ สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฏร รร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี คณะครู และนักเรียน

ร่วมรณรงค์ เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในวัน18 มีนาคม 2562
ติดต่อ สพป.สก.1