ด่วน !!!! แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ มารับเอกสารสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2 (ชุดที่1)

ด่วน !!!!

แจ้งให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ มารับเอกสารสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2 (ชุดที่1) ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ขอบคุณค่ะ

1.บ้านคลองผักขม

2.บ้านหนองเตียน

3.เขาสิงโต

4.บ้านเขามะกา

5.บ้านทุ่งหินโคน

6.บ้านน้ำซับเจริญ

7.บ้านคลองไก่เถื่อน

8.บ้านพรหมนิมิต

9.มหาธิคุณวิทยา

10.บ้านชุมทอง

11.วัดคลองตาสูตรสามัคคี

12.ชุมชนบ้านตาหลังใน

13.บ้านทัพหลวง

14.บ้านหนองปรือ

15บ้านมหาเจริญ

16.บ้านเขาตะกรุบพัฒนา

17.บ้านวังบูรพา

18.วัดพวงนิมิต

19.บ้านคลองสิบสาม

20.บ้านพระเพลิง

21.บ้านใหม่ไทรทอง

22.บ้านซับมะนาว

23.บ้านธารนพเก้า

24.บ้านคลองธรรมชาติ

25.บ้านเขาแหลม

26.บ้านคลองยายอินทร์

27.บ้านคลองอุดม

28.อนุบาลวังสมบูรณ์

29.บ้านวังใหม่

(กล่องเล็กค่ะ)

ติดต่อเรา