ด่วนที่สุด….แจ้งตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ให้โรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ดำเนินการตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 2318

ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 และส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

ติดต่อ สพป.สก.1