ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย เรื่อง “โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับโรงเรียนอนุบาล ในภาคตะวันออก”

ด้วย นายอภิชา มนต์วิเศษ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับโรงเรียนอนุบาล ในภาคตะวันออก”
ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามอิเล็คทรอนิค (Online) 
พร้อมแนบรหัส QR code เพื่อการเข้าถึงแบบสอบถาม และคู่มือในการเข้าถึงแบบสอบถาม โทร. 081-377-3711

ติดต่อเรา