การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562

แจ้งโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2562 โดยให้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนในสถานศึกษาของท่าน โรงเรียนละ 1 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป – 25 ปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นฯ (ตามเอกสารแนบ) และขอให้จัดทำแบบเสนอประวัติและผลงานของเยาวชนดีเด่นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน 4 ชุด ส่งมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป

ติดต่อเรา