ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลคลองหาด โรงเรียนบ้านวังใหม่ โดยดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อเรา