ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีป.4-6

นางดารุณี กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ป.4 – 6 ประจำปีการศึกษา 2561 จุดประสงค์การจัดกิจกรรมนี้ เพื่อฝึกทักษะการใช้ชีวิต ให้มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงาม และปฎิบัติตามเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันและนำความรู้จากการเรียนรู้ในวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในกาดำเนินชีวิตต่อไป วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อเรา