ค่ายลูกเสือ อนุบาล-ป.3

นางดารุณี กำจัดภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี อนุบาล – ป.3 ประจำปีการศึกษา 2561 จุดประสงค์การจัดกิจกรรมนี้ เพื่อฝึกทักษะการใช้ชีวิต ให้มีระเบียบวินัย มีเจตคติ มีค่านิยมที่ดีงาม และปฎิบัติตามเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันและนำความรู้จากการเรียนรู้ในวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในกาดำเนินชีวิตต่อไป วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อเรา