ขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผล สำหรับโรงเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทย”

ด้วย นางสาวนภชนก ฐานวาณิชกุล นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผล สำหรับโรงเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทย”
ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามอิเล็คทรอนิค (Online)
พร้อมแนบรหัส QR code เพื่อการเข้าถึงแบบสอบถาม และคู่มือในการเข้าถึงแบบสอบถาม โทร. 084-377-9789

ติดต่อเรา