14-service-manual

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการให้บริการศูนย์บริการ SK1 OSS CENTER

คู่มือการให้บริการขอจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ

คู่มือการให้บริการขออนุมัติซื้อใบเสร็จรับเงินลูกเสือ

ขั้นตอนการบริการจ่ายเงินทดลองราชการ

คู่มือการให้บริการ-การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือการให้บริการขออนุญาตเข้าค่ายพักแรม

คู่มือการให้บริการจัดซื้อแบบพิมพ์

คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์การเรียน (กรณีไม่เกิน 50 คน)

คู่มือการให้บริการการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน

คู่มือขั้นตอนการให้บริการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการให้บริการตรวจประเมินผลขั้น5

คู่มือการให้บริการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิบุคคลในศูนย์การเรียน (กรณี 50 แต่ไม่เกิน 100 คน)

คู่มือการให้บริการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีจดทะเบียนต่างประเทศ กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปไม่เกิน 100 คน)