กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีรร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะครูจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ
ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562ติดต่อเรา