การกรอกแบบสำรวจข้อมูลสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ที่ยังไม่ได้รับคุณวุฒิวูดแบดจ์

แจ้งโรงเรียนทุกแห่ง ขอความร่วมมือบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ที่เกิน 2 ปี ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2560 และยังไม่ได้ขอรับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ หรือขอรับการประเมินแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์

กรอกแบบสำรวจข้อมูลฯ ผ่านระบบ Google Form ทางลิงค์ https://goo.gl/6qtndq ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ติดต่อเรา