กิจกรรมแปรงฟัน

โรงเรียนบ้านคลองสิบสามได้กิจกรรมแปรงฟันขึ้นในช่วงพักกลางวัน

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อสอนให้เด็กนักเรียนรู้จักการแปรงฟันที่ถูกวิธีและตระหนักถึงความสำคัญของการแปรงฟันและรักษาสุขภาพช่องปาก

2. เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขภาพช่องปากที่สะอาด ฟันแข็งแรง ไร้กลิ่นปาก ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 

3. เพื่อให้นักเรียนนำมาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

brush teeth

ติดต่อเรา