ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัด ร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 โรงเรียนละ 2 คน ได้แก่ ครู 1 คน และนักเรียน 1 คน ที่ได้อ่านหนังสือวันเด็ก ปี 2562 เพื่อนำมาปรับปรุงรูปแบบเนื้อหาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นในปีต่อๆไป

สามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ที่คิวอาร์โค้ดด้านบนนี้
ติดต่อเรา