แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อปพ.1/ปพ.2/ปพ.3

ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการจำนวนการสั่งชื่อปพ.แต่ละชนิดว่าตรงตามที่ทางโรงเรียนได้สั่งหรือไม่(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) กรณีที่ไม่ตรงหรือตกหล่นติดต่อแก้ไขที่เบอร์ 0824246351(ภายในวันที่ 4 ภุมภาพันธ์ 2562ค่ะ)

ติดต่อเรา