ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยราชการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
๑. รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยราชการ
๒. สนับสนุนให้มีมาตรการทางกฎหมายห้ามมิให้สินค้าประเภทอื่นใช้ตราสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับตราสินค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. จำกัดการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุรา

ติดต่อเรา