แจ้งโรงเรียนบ้านคลองผักขม รับแบบ ลส.13 การอนุมัติแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ขอให้โรงเรียนมารับเอกสารสำคัญ (แบบ ลส.13) การอนุมัติแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 2 ราย ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รายละเอียดตามหนังสือนำส่งที่แนบมาพร้อมนี้

ติดต่อเรา