การจ่ายเงินสมทบค่าใช้จ่ายศาสนพิธีศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

ด้วย สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งว่า ให้ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม นำเอกสารมารับเงินสมทบค่าใช้จ่ายศาสนพิธีศพ จำนวน 3,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าพวงหรีด ร่วมทำบุญ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยงข้อง ที่ถึงแก่กรรมตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ความแจ้งแล้วนั้น (หนังสือสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว ที่ ศธ 521062/124 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562)

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว ขอยกเลิกหนังสือดังกล่าว เนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเงินดังกล่าวนี้ สำนักงานคณะกรรมการ ต้องการให้สำนักงาน สกสค.จังหวัด ใช้จ่ายเป็นค่าพวงหรีด ร่วมทำบุญ รายละไม่เกิน 3,000 บาท ที่ไปร่วมงานศพกับทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

 

ติดต่อเรา