การคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

ให้โควตานักเรียนเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 คน โดยคุณสมบัตินักเรียนประเภทโควตาจะต้องเป็นนักเรียนสตรีที่มีผลการเรียนเป็นลำดับที่ 1 ของนักเรียนสตรีในแต่ละโรงเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย

มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีใบรับรองการตรวจร่างกาย

จากแพทย์ปริญญา และผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจ

ส่งใบสมัคร ใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนสตรีที่มีผลการเรียนเป็นลำดับที่ 1 ของโรงเรียน

ส่งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562 และให้นักเรียนมาจับฉลาก

ในวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

IMG_0001

ติดต่อเรา