โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ

 

ขอประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ สำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ส่งผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการอาหารกลางวันตามเกณฑ์การประเมินฯ (เอกสารแนบ) จำนวน 5 มาตรฐาน โรงเรียนละ 1 เล่ม  ส่งให้ สพป.สระแก้ว เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อคัดเลือกต่อไป   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารแนบท้าย >>>> หนังสือนำส่ง /สิ่งที่ส่งมาด้วย1 /สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ติดต่อเรา