แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อให้มารับสื่อสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี (ภายใน 16 มกราคม 2562)

1.โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่                                                                21.โรงเรียนบ้านไร่สามศรี

2.โรงเรียนบ้านภูเงิน                                                                       22. โรงเรียนวังศรีทอง

3.โรงเรียนหนองนกกระเรียน                                                           23. โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

4.โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง(ชุดที่ 4-5)                                            24. โรงเรียนบ้านเขามะกา

5.โรงเรียนบ้านห้วย                                                                       25. โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

6.โรงเรียนคลองหมากนัด                                                              26. โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

7.โรงเรียนหนองข่า                                                                       27. โรงเรียนบ้านวังบูรพา

8.โรงเรียนหนองผุกเต่า(ชุดที่ 4-5)                                                  28. โรงเรียนวัดพวงนิมิต

9.โรงเรียนบ้านดอนดินแดง                                                             29. โรงเรียนบ้านพระเพลิง(ชุด 4-5)

10.โรงเรียนบ้านท่าผักชี                                                                 30. โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง

11.โรงเรียนวนาสงเคราะห์                                                               31. โรงรียนบ้านคลองเจริญ

12.โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)                                              32. โรงเรียนบ้านธารนพเก้า(ชุด 4-5)

13.โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง                                                             33. โรงเรียนบ้านเขาแหลม

14.โรงเรียนท่าช้าง                                                                          34. โรงเรียนอนุบสลวังสมบูรณ์(ชุด3-5)

15.โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี                                                               35. โรงเรียนบ้างวังใหม่

16.โรงเรียนหนองผักหนาม

17.โรงเรียนบ้านพรสวรรค์

18.โรงเรียนบ้างวังแดง(ชุดที่ 2-4)

19.โรงเรียนบ้านวังดารา

20.โรงเรียนบ้างวังไผ่

ติดต่อเรา