รับมอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน

รับมอบน้ำดื่มจากคุณสุรินทร์  หอมผล

วันนี้ 9 มกราคม 2562

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ขอขอบพระคุณ คุณสุรินทร์ หอมผล ที่ได้นำน้ำดื่มมามอบให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งพระ

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีน้ำดื่มและสำหรับใช้ในกิจกรรมของทางโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านทุ่งพระขอบขอบพระคุณครับ

ติดต่อเรา