ติดตามนิเทศฯ

นายบรรจบ  สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี คณะครู ต้อนรับ

ท่าน ศน.ทิพย์วรรณ์ สุวรรณ  ศน.รองรัตน์ ศิริ   ศน.จริญญา  อาษาวัง 

และ ศน.บุญตา ศรีวรวิบูลย์

ติดตามนิเทศฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

รับชมได้ตามลิ้งค์ นี้คะ 1111

ติดต่อเรา