ประชุมครู

นายบรรจบ สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะครู 

ร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ  

ในวันที่ 3  มกราคม  พ.ศ. 2562

ติดต่อเรา