นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

ติดต่อเรา