ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————–
ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาและโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๓ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ตงวาเฮง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๒,๙๐๘.๘๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเรือง จันทพันธ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

สำเนาถูกต้อง

น้ำฝน ประทีปเด่น
(นางสาว น้ำฝน ประทีปเด่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดย นางสาว น้ำฝน ประทีปเด่น นักวิชาการเงินและบัญชี

ติดต่อเรา