ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————–
ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น
เครื่องสำรองไฟ ๒๕ เครื่องอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ๖ เครื่องโทรทัศน์สี LED ๒ เครื่องเครื่องดูด ๑ เครื่องถังน้ำสแตนเลส ๔ ใบ จำนวน ๕ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเรือง จันทพันธ์)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

สำเนาถูกต้อง

น้ำฝน ประทีปเด่น
(นางสาว น้ำฝน ประทีปเด่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดย นางสาว น้ำฝน ประทีปเด่น นักวิชาการเงินและบัญชี

Latest posts by Administrator (see all)
ติดต่อเรา