การแจ้งเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

https://buriram4.go.th/ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาในหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบทั่วกัน

ติดต่อ สพป.สก.1