การตรวจติดตามการดำเนินงานการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน

วันพุธที่ 19 ธันวาคม2561 นายประจวบ พูนอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ รับการตรวจติดตามการดำเนินงานการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา เชิงประจักษ์ โดยสำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ. ประกอบด้วย 1. นางจารุภา สังขารมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. 2. นางนงลักษณ์ วิไลวงเสถียร สตผ. สพฐ. 3. นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สตผ. สพฐ 4. นายสุริยะ แสงทอง สตผ. สพฐ.

ถนอมจิตร พอใจ รายงาน

Latest posts by โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ (see all)
ติดต่อเรา