การตรวจติดตามการดำเนินงานการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน

วันพุธที่ 19 ธันวาคม2561 นายประจวบ พูนอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ รับการตรวจติดตามการดำเนินงานการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา เชิงประจักษ์ โดยสำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ. ประกอบด้วย 1. นางจารุภา สังขารมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. 2. นางนงลักษณ์ วิไลวงเสถียร สตผ. สพฐ. 3. นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สตผ. สพฐ 4. นายสุริยะ แสงทอง สตผ. สพฐ.

ถนอมจิตร พอใจ รายงาน

ติดต่อเรา