รับการตรวจติดตามการดำเนินงานการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา เชิงประจักษ์

วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ โรงเรียนวัดพวงนิมิต โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ เข้าร่วมรับการตรวจติดตามการดำเนินงานการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา เชิงประจักษ์ โดยสำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ. ประกอบด้วย
1. นางจารุภา สังขารมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
2. นางนงลักษณ์ วิไลวงเสถียร สตผ. สพฐ.
3. นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา สตผ. สพฐ
4. นายสุริยะ แสงทอง สตผ. สพฐ.

ติดต่อเรา