ด่วน! แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อ มารับเอกสารสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ชุดที่5)

ด่วน! แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อ มารับเอกสารสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ชุดที่5)

1.บ้านทุ่งพลวง

2.บ้านใหม่ถาวร

3.บ้านคลองคันฉอ

4.ธรรมยานประยุต

5.บ้านคลองบุหรี่

6.บ้านพรสวรรค์

7.บ้านภูเงิน

8.บ้านหนองนกกระเรียน

9.บ้านโป่งดาวเรือง

10.บ้านห้วย

11.บ้านเนินดินแดง

12.บ้านคลองหมากนัด

13.บ้านหนองข่า

14.บ้านหนองผูกเต่า

15.อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

16.บ้านซับถาวร

17.บ้านวังปืน

18.สามัคคีสกุลอรุณวิทยา

19.บ้านห้วยไคร้

20.บ้านดอนดินแดง

21.บ้านท่าผักชี

22.วนาสงเคราะห์

23.บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)

24.สามัคคีประชาสรรค์

25.วัดใหม่โพธิ์ทอง

26.บ้านท่าช้าง

27.บ้านแก่งสีเสียด

28.บ้านใหม่สระบุรี

29.บ้านหนองผักหนาม

30.บ้านพรสวรรค์

31.บ้านวังแดง

32.บ้านวังดารา

33.วังไผ่

34.บ้านไร่สามศรี

35.บ้านวังสำลี

36.วังศรีทอง

37.บ้านคลองน้ำใส

38.เขาสิงโต

39.บ้านเขามะกา

40.บ้านทุ่งหินโคน

41.บ้านน้ำซับเจริญ

42.บ้านคลองไก่เถือน

43.บ้านเขาตาง้อก

44.บ้านพรหมนิมิต

45.บ้านชุมทอง

46.วัดคลองตาสูตรสามัคคี

47.ชุมชนบ้านตาหลังใน

48.บ้านทัพหลวง

49.บ้านเขาตากรุบพัฒนา

50.บ้านวังบูรพา

51.วัดพวงนิมิต

52.บ้านพระเพลิง

53.บ้านใหม่ไทรทอง

54.บ้านคลองเจริญ

55.บ้านซับมะนาว

56.บ้านธารนพเก้า

57.บ้านเขาแหลม

58.บ้านคลองยายอินทร์

59.บ้านคลองอุดม

60.อนุบาลวังสมบูรณ์

61.บ้านวังใหม่

ติดต่อเรา