เอกสารเพิ่มเติม ของหนังสือเลขที่ ศธ 04153/ว3425 เรื่องอนุมัติเงินงวด งบประมาณปี 2562 เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียนเเละสิ่งปลูกสร้าง

ถึงโรงเรียนบ้านเขาดิน ,บ้านคลองเจริญสุข ,บ้านท่าผักชี

หนังสือนำ

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.241)

ติดต่อเรา