จัดส่งรายงานระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ตามหนังสืออ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

มาพร้อมหนังสือนี้ 001

ติดต่อเรา