อบรม Cloud computing

ด้วยโรงเรียนบ้านซับมะนาว นำโดย ผอ.เสกสรรค์  สำเภาพันธ์ จัดอบรมการใช้ google cloud โดยมีวิทยากรพิเศษ คุณครูอัษฎางค์  ราชตราชู เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านซับมะนาว โดยมีครูผู้เข้ารับการอบครม ครั้งนี้ 32 คน 

 

ติดต่อเรา