ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

ด้วย สำนังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศขาติ ประจำปี 2562  และเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  เข้าเยี่ยมคาระนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมรับโล่รางวัล ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่ เด็กหญิงศิริวิมล มลเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหินกอง ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562  มาให้โอกาสนี้ด้วย

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ >>>> ประกาศกระทวงศึกษาธิการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ

ติดต่อเรา