โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

แจ้งประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 18 เครือข่าย และประธานศูนย์อำเภอทั้ง 5 อำเภอ ให้เร่งดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทั้งระดับตำบล และระดับอำเภอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เนื่องจากต้องส่งรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก และเห็นชอบจากคณะกรรมการทั้ง 2 ระดับ ส่งศึกษาธิการจังหวัดในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมณะกรรมการระดับจังหวัดในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยสิ่งที่ต้องมายังสำนักงานเขต (กลุ่มศึกษานิเทศก์) ได้แก่  แบบฟอร์มการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพระดับตำบล  จำนวน 1 ฉบับ และแบบฟอร์มการให้ความเห็นชอบโรงเรียนคุณภาพระดับอำเภอจำนวน 1 ฉบับ (หากเครือข่ายใดฝากส่งมากับศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ไม่ต้องนำส่งมาอีก)

ติดต่อเรา