(สิ่งที่ส่งมาด้วยเพิ่มเติม)การจัดทำแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนใดที่ปริ้นเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยในระบบรับส่งเอกสาร AMSS++ ก่อนเวลา 10.50 น. 12/12/61 ให้โรงเรียนปริ้นเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยใหม่ดังแนบ

IMG_0002

ติดต่อ สพป.สก.1