โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

แจ้งประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประธานศูนย์เครือข่ายอำเภอ ได้นำร่างหนังสือเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/กำนัน ตลอดจนแบบฟอร์มกรอกข้อมูลระดับอำเภอ และวาระการประชุมระดับอำเภอขึ้นไว้ให้แล้วใน SK1 Cloud Computing  กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา แล้วนะคะ

ติดต่อเรา