นับจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านวังวน  ดำเนินการนับจำนวนนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. กำหนด

Message us