การรายงานนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ว3196 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ได้ขอร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัด ขับเคลื่อนการออกกำลังกายและเล่นกีฬา /รับสมัครโค้ชจิตอาสาหรือผู้นำการออกกำลังกาย พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานพอสังเขปผ่านทางเว็บไซต์ WWW.ACADEMIC.OBEC.GO.TH  (ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ๑๐ หลัก ของสถานศึกษา)

     โรงเรียนที่ดำเนินการแล้ว สามารถรายงานข้อมูลได้ที่ ลิงค์นี้ >>> http://sport-obec.com/

ติดต่อเรา