ติดตามนิเทศฯ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าตาสี

นายบรรจบ สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และ คณะครู   

ขอขอบคุณ  ท่านศึกษานิเทศฯ  คณะผู้บริหารเครือข่ายตำบลตาหลังใน ทุกท่าน

ออกติดตามนิเทศฯ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปี 2561

ในวันที่  27  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561

ขอขอบคุณครับ/ค่ะ

ติดต่อเรา