ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว โรงเรียนบ้านท่าตาสี

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน  

ร่วมสืบสารประเพณีลงแขงเกี่ยวข้าว 

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา